सूचना प्रविधि वि धेयक खुला समाजवि रुद्ध होइन : मन्त्री बास्कोटा

sf7df8f}F, !# ;fpg -/f;;_ M ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlw dGqfnoåf/f ;f]daf/ l;+xb/af/df cfof]lht dGqfno:t/Lo ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldltsf] a}7s tyf jflif{s k|ult ;dLIff sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL uf]s'nk|;fb afF:sf]6f . t:jL/ M rGb|snf If]qL

काठमाडाैं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयक खुला समाजविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा नकारात्मक हल्ला र भ्रम सिर्जना गरिएकोसमेत बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘तथ्यहरू छोप्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.